Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Łeba. Wersja papierowa została udostępniona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łebie natomiast wersja elektroniczna dostępna jest pod adresem http://bipleba.nv.pl/Article/get/id,30557.html.