Warunki uprawiania rybołówstwa na obszarze redy portu Łeba

Warunki uprawiania rybołówstwa na obszarze redy portu Łeba oraz wędkowania i utrzymanie czystości, porządku w porcie Łeba w oparciu o Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2014r. Przepisy Portowe – § 117 ust. I, 2 i 3

I. Na obszarze redy Portu Łeba

1. Zabrania się:

  • wystawiania narzędzi połowowych (sieci oraz sznurów haczykowych) w okresie od 15.06.2017 do dnia 15.09.2017

2. W pozostałym okresie dopuszcza się uprawianie rybołówstwa za pozwoleniem wydanym przez Kapitanat Portu Łeba pod poniższymi warunkami – wyłącza się z zezwolenia:

  • obszar 200m od osi toru podejściowego na kursie 203° pomiędzy pławą„Łeba”, a główkami portu,
  • obszar w rejonie tzw. raf na wschód od Portu Łeba określony pozycjami geograficznymi – Zarz. Nr2 DUM w Słupsku z dnia 15 lipca 2016r. w ~prawie zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie progów podwodnych w Łebie i Ustce.
  • akwen przeznaczony na organizowanie za zgodą Kapitanatu Portu Łeba imprez sportowych, regat, zawodów, itp.

II. Na obszarze Portu Łeba

  1. Połów ryb jest zabroniony, za wyjątkiem połowów na wędkę z brzegu przy zachowaniu szczególnej ostrożności podczas przepływu wzdłuż obszaru wędkowania jednostek pływających!
  2. Na czas manewrów jednostek pływających – przy dobijaniu jak i odchodzeniu od nabrzeża lub wykonywania innych czynności związanych manewrami jednostek przepływających oraz pracami (rejon pogłębiania, prac hydrotechnicznych, atestów dna, sondaży oraz innych czynnościach na wodzie) należy zaprzestać wędkowania i wyjąć sprzęt z wody.
  3. Za utrzymanie porządku i czystości w miejscu uprawianego wędkowania odpowiada wędkujący. Nie stosowanie się do powyższego może być podstawą do ukarania grzywną w formie mandatu karnego (podstawa prawna: Ustawa z dn. 21 marca 199Jr.o obszarach morskich RP i administracji morskiej /Dz. U. z 2013r.poz.934 z późn. zm.I Art.53a, 60-60d.)
  4. Zabrania się wystawiania i pozostawiania śmieci i odpadów z działalności gospodarczej na kei przez jednostki bazujące przy nabrzeżach administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku. Odbiór odpadów i śmieci (kontenery na śmieci mieszane i segregowane) dla jednostek pływających (zgodnie z Planem Operacyjnym Zwalczania Zanieczyszczeń w porcie Łeba – IOŚM) jest możliwy 24/dobę przy Bosmanacie portu.

Naruszenie powyższych zasad oraz obowiązujących Przepisów Portowych, a szczególnie dotyczących utrzymania porządku i ochrony środowiska będzie podstawą do wprowadzenia przez Kapitanat ZAKAZU WĘDKOWANIA, cofnięcia zgody na uprawianie rybołówstwa i wędkowania na terenie redy i Portu Łeba, a także może być podstawą do nałożenia kary finansowej w formie grzywny lub decyzji administracyjnej.

Upoważnia się Oficera Portu Łeba do wydawania i cofania zgody na połów ryb na obszarze redy.

Warunki uprawiania rybołówstwa na obszarze redy portu Łeba oraz wędkowania i utrzymanie czystości, porządku w porcie Łeba
|2017-07-17T08:57:18+00:0027 czerwca, 2017|Urzędowe, Wyróżnione UM|