Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm) – Gminy prowadzą ewidencję:

  • Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  • Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Mając na uwadze powyższe mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia Ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Łeba – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych. Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządza wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ankietę zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Łeba, posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Ankieta składa się z dwóch części. Pierwsza część jest obowiązkowa i musi zostać wypełniona przez każdego właściciela bądź użytkownika nieruchomości. Dane z pierwszej części posłużą do sporządzenia i aktualizowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Gminę.

Druga część ankiety zawiera dane na temat rodzajów korzystania z wód oraz wykorzystywanych instalacji (urządzeń) związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem, opierających się na odnawialnych źródłach energii.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Łebie (pokój nr 11A), jak również do pobrania ze strony internetowej www.lebabip.pl. Wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie do 30 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Łebie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

| 2017-12-01T00:00:02+00:00 7 września, 2017|Archiwum|