Miło nam poinformować mieszkańców, że Gmina Miejska Łeba w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” otrzymała dofinansowanie w 79442,00 zł na zadanie pn. Zarządzanie antropopresją na obszar dziedzictwa historycznego i kulturalnego w starej Łebie (Lebamunde) – etap I konserwatorskie zabezpieczenie ruin dawnego Kościoła pw. św. Mikołaja w Łebie.

Pozyskane środki przyczyniły się do wykonania prac konserwatorskich ruin kościoła pw. św. Mikołaja położonego części starej Łeby.

Całkowity koszt tej operacji to 186405,02 zł, z tego pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego to kwota 67525,70 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 11896,30 zł.

Zdobyte środki finansowe pozwoliły nam zabezpieczyć najstarszy zabytek Łeby – dziedzictwo historyczne i kulturalne.

Zaktualizowano 2020-06-26