Szanowni Państwo zostały ogłoszone nowe nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • uznana organizacja producentów ryb lub uznany związek organizacji producentów ryb, lub organizacja międzybranżowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub inna organizacja rybacka realizująca statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
  • stowarzyszenie lub organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inna organizacja społeczna i zawodowa, realizująca statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich;
  • instytut badawczy lub instytut naukowy realizujący statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego;
  • szkoła wyższa kształcąca w zakresie rybołówstwa morskiego;
  • podmiot, inny niż wymieniony w pkt 1–4, posiadający wydane pozwolenie wodnoprawne zobowiązujące do budowy, odbudowy albo przebudowy urządzenia lub zespołu urządzeń wodnych umożliwiających migrację ryb.
  • armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;
  • posiadacz rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym;
  • uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566);
  • podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie.

Termin naboru w zależności od priorytetu są od 21 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Dokładne informacje można uzyskać pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/ogloszenia-o-naborach.html

Zaktualizowano 2020-06-26