Gmina Miejska Łeba i Gmina Wicko wspólnie zrealizowała projekt pn.: „Efektywni energetycznie – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Łeba oraz Gminie Wicko.

Całkowita wartość realizacji projektu wyniosła: 9 913 652,55 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 789 685,61 PLN

Celem głównym tego projektu była poprawa efektywności energetycznej systemów budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Łeba oraz gminy Wicko.

Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki realizacji założonych w projekcie działań termomodernizacyjnych w obrębie 6 budynków użyteczności publicznej, takich jak : Zespół Szkół w Wicku, szkoła Podstawowa w Łebie, Przedszkole w Charbrowie, Urząd Miejski w Łebie, Szkoła Podstawowa w Szczenurzy ora Biblioteka Miejska w Łebie.

Jednym z głównych efektów realizacji projektu było zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej, która zrealizowano poprzez wykonanie takich działań jak: docieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynków, wymianie źródła ciepła z węglowych na paliwo ekologiczne, wymianie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji OZE (pompa ciepła, kolektory słoneczne).

Planowana jest redukcja zużycia energii finalnej w wysokości 3 740,62 GJ (4 962,16 GJ w przeliczeniu na energię pierwotną). Bardzo istotnym efektem w punktu widzenia administratorów budynków (miasta Łeby oraz gminy Wicko) będzie również zmniejszenie kosztów eksploatacji każdego z budynków. Oszacowano, że realizacja projektu pozwoli na oszczędności w wysokości 242 163,63 złotych rocznie (127 187,27 zł rocznie w obiektach miasta Łeby oraz 114 976,36 złotych rocznie w obiektach gminy Wicko). Pozytywnie przełoży się to na stan finansów publicznych obu gmin i pozwoli na zwiększenie wydatków i inwestycji w innych obszarach działalności samorządowej.
Zmniejszenie strat ciepła w budynkach, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Nastąpi redukcja emisji pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery. Szacuje się, że nastąpi ograniczenie emisji o 436,90 ton -ekwiwalentu CO2, 573 224,27 gn – pyłu PM10 oraz 1 455,66 g – benzo(a)pirenu.

Poprawa jakości powietrza odczuwalna będzie nie tylko w najbliższym sąsiedztwie budynków (wyeliminowanie zanieczyszczeń ze spalania węgla), ale także na całym obszarze obu gmin. Efektem realizacji projektu będzie także poprawa komfortu użytkowników, którzy uzyskają dostęp do zmodernizowanego, optymalnie ogrzanego budynku użyteczności publicznej. Efektem odczuwalnym przez ogół mieszkańców będzie poprawa estetyki budynków i całej przestrzeni publicznej. Pozytywnie wpłynie to na atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną miasta Łeby i gminy Wicko.

Wskaźniki rezultatu dla projektu:

  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 464 218,94 kWh rocznie,
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 436,90 ton równoważnika CO2 rocznie.

Obiekty objęte projektem:

  • Budynek Biblioteki w Łebie
  • Łącznik Szkoły Podstawowej w Łebie
  • Budynek Urzędu Miejskiego w Łebie w trakcie zawiszania ostatniego elementu elewacji – zegara
  • Budynek Zespołu Szkół w Wicku
  • Budynek Szkoły Podstawowej w Szczenurzy
  • Budynek Przedszkola w Charbrowie

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Łeba i Gminie Wicko została zrealizowana w ramach dofinansowania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 , Priorytet 10. Energia, Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.

 

Zaktualizowano 2020-06-26