Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r, poz.506) Rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy oraz podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania z tego tytułu.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w Urzędzie Miejskim w Łebie, Biuro Rady Miejskiej w Łebie pok. Nr 2 na parterze).

Sesja Rady Miejskiej w Łebie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz.9:00. Zgłoszenia należy składać najpóźniej w dniu 27 czerwca 2019 r. tj. w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której zostanie przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport dostępny jest na stronie BIP.

Wzór zgłoszenia udziału w debacie.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Łeba za rok 2018

Zaktualizowano 2020-06-22