Dnia 15 grudnia, zgodnie z umową z Wykonawcą, zakończona została rewitalizacja ul. Kościuszki. Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę ul. Kościuszki na odcinku od ul. Łąkowej (połączenie z wcześniej przebudowanym odcinkiem ul. Kościuszki) do torów kolejowych (bez ingerencji w teren kolejowy) wraz z niezbędnym zakresem przebudowy dróg sąsiadujących (ul. Wysockiego, ul. Piwnej, ul. Nowęcińskiej, ul. Powstańców Warszawy) o łącznej długości 650 mb. W ramach realizacji inwestycji wykonano całkowitą rozbiórkę istniejących nawierzchni i wykonano nowe nawierzchnie (z płyt i kostki kamiennej oraz betonowej i bitumicznej), kanalizację deszczową (odprowadzenie wód opadowych z przebudowanej ulicy, chodników i połaci dachowych przylegających budynków), nową instalację elektryczną oświetlenia ulicznego wraz z nowymi lampami, przyłącze elektryczne do przepompowni wód opadowych, urządzenie nowej zieleni i małej architektury.

Na odcinku od Urzędu Miasta do ul. Nowęcińskiej droga została wykonana jako ciąg pieszo-jezdny z drogą dla rowerów, bez krawężników (jedna płaszczyzna nawierzchni jak na wcześniej wykonanym odcinku ul. Kościuszki). Z tego względu na rozpatrywanym odcinku przyjęto jednokierunkowy ruch pojazdów. Pas ruchu pojazdów został fizycznie oddzielony od chodnika i drogi rowerowej przy użyciu latarni, drzew, ławek, koszy na śmieci, donic z roślinnością i słupków blokujących. Droga rowerowa została oddzielona od chodnika rynsztokiem. Wprowadzono strefę pieszo-jezdną i ruchu jednokierunkowego. Przebudowano skrzyżowania z ul. Wysockiego oraz zmianą kierunku ruchu na ul. Piwnej.

Odcinek od ul. Powstańców Warszawy do przejazdu kolejowego wykonano jako ulicę z obustronnym chodnikiem. Na wysokości stacji paliw ustawiono dwa przystanki autobusowe. Wykonano konieczne zmiany geometrii drogi i przesunięcia jej osi w kierunku wschodnim (dawniej pas zieleni).
Na całym odcinku drogi wykonano ścieżkę rowerową. W strefie śródmiejskiej wydzielono ją z jezdni, na dalszym odcinku poprowadzono równolegle z chodnikiem i przygotowano do kontynuacji ścieżki dla rowerów w ulicy Nowęcińskiej.

Ponadto wykonano wiele nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej na długości przebudowywanego odcinka, dzięki czemu oprócz przepięknej kostki granitowej, stylizowanych latarni i małej architektury utworzył się niepowtarzalny charakter historycznego centrum Łeby.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 6 800 000 zł, z czego prawie połowa została sfinansowana z dofinansowania Wojewody Pomorskiego z Funduszu Dróg Samorządowych.

Roboty budowlane polegały przede wszystkim na: robotach rozbiórkowych, robotach ziemnych (korytowanie i wywóz), wykonaniu podbudowy (warstwy odcinające i podbudowy oraz podbudowy bitumiczne), wykonaniu nawierzchni jezdni z płyt i kostki kamiennej oraz jezdni asfaltowej (wa-wy wiążąca i ścieralna), nawierzchni chodników z płyt i kostki kamiennej oraz betonowej, nawierzchni bitumicznej ścieżek rowerowych, nawierzchni zjazdów i rynsztoków z kostki kamiennej, wykonaniu elementów ulic (krawężników, obrzeży, itp.), wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, wykonaniu nasadzeń zieleni (drzewa, krzewy i zieleń niska), dostawie i montażu małej architektury (ławek, koszy, słupków blokujących, donic, barierek blokujących, wiat przystankowych), wykonaniu nowej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z montażem latarni, wykonaniu kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód opadowych do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej z włączeniem do studni kanalizacyjnych, odwodnienie poprzez wpusty drogowe z osadnikiem, połączone ze studniami rewizyjnymi – system kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych do istniejących kolektorów deszczowych z osadnikami piasku i separatorami substancji ropopochodnych).

Zaktualizowano 2020-06-22