Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku w ślad za pismem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 2020-10-30
znak sprawy: OHK.9011.560.2020.DS, rekomenduje czasowe zawieszenie działalności placówek, tj.:

  • dzienne domy i kluby seniora,
  • środowiskowe domy samopomocy,
  • warsztaty terapii zajęciowej,

mając na uwadze bezpieczeństwo osób znajdujących się w grupach wysokiego ryzyka, czyli w podeszłym wieku, a także osób z niepełnosprawnościami oraz
zapisy § 26 ust. 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 1758 ze zm.):

„Osoby, które ukończyły 70 rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:

  1. wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;
  2. zaspokojenia niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;
  3. sprawowania lub uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych „.

Zaktualizowano 2020-11-03