Kalendarz selektywnej zbiórki odpadów
Ulotka informacyjna (dokument pdf do druku)
Kalendarz selektywnej zbiórki odpadów na 2020 rok (dokument pdf do druku)

Deklaracja

Deklarację do wypełnienia pobrać można ze strony BIP.

Formularz deklaracji
Formularz deklaracji (elektroniczny)

Oznaczenia

W związku z przejęciem przez Gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych, prosimy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi o oznaczanie worków/pojemników numerem lokalu.

Harmonogram

Harmonogram 2020

Nowy numer konta dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019 roku, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy o wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto o numerze:

36 9324 0008 0000 0202 2000 0550

Aktualne numery kont bankowych można znaleźć na stronie www.leba.um.gov.pl

baner - kampania antyazbestowa

Program usuwania azbestu i dofinansowanie.

Zagrożenia wynikające ze spalania śmieci
Jak segregować śmieci
Pozbądź się, co nie jest Ci potrzebne


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Łeba, ul. Wspólna (na terenie Spółki Wodnej „Łeba”)
PSZOK otwarty jest wg harmonogramu zamieszczonego na BIP.

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

 • Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – Tworzywa sztuczne: puste butelki plastikowe po napojach, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, margarynach), folie opakowaniowe, worki foliowe, torebki plastikowe, tacki plastikowe, czyste kanistry plastikowe.
  Metale: puszki po napojach, konserwach, folię aluminiową, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników.
  Opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach (np. sokach, mleku).
 • Szkło – szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach
 • Papier – opakowania z papieru lub tektury (np. kartony), gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe – stoły, szafy, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty
 • Zużyte opony – opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców.
 • Odpady zielone – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki, warzywa, owoce
 • Popiół – popiół z paleniska domowego itp.
 • Odpady niebezpieczne – farby, kleje, rozpuszczalniki, środki czyszczące, opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne, akumulatory
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku nieruchomości zamieszkałych i mieszanych naliczana od ilości zużytej wody:

 • 8,20 zł/m3
  zużytej wody w poprzednim roku kalendarzowym – za odpady segregowane
 • 24,60 zł/m3
  zużytej wody w poprzednim roku kalendarzowym – za odpady niesegregowane

Podstawa prawna – https://www.prawomiejscowe.pl/GminaMiejskaLeba/document/594386/Uchwa%C5%82a-XIV_131_2019

Zwalania się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych   budynkami   mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Miejskiej Łeba kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie, o którym mowa wynosi 1,50 zł za 1 m³ zużytej wody w stosunku do stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady  Miejskiej w Łebie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Podstawa prawna –  https://www.prawomiejscowe.pl/GminaMiejskaLeba/document/594382/Uchwa%C5%82a-XIV_130_2019

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
POJEMNIK/WOREK
ŻÓŁTY
WRZUCAMYTWORZYWA SZTUCZNE: Puste butelki plastikowe po napojach, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np. po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, margarynach), folie opakowaniowe, worki foliowe, torebki plastikowe, tacki plastikowe, czyste kanistry plastikowe. METALE: Puszki po napojach, konserwach, folię aluminiową, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników. OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE: Kartoniki po napojach (np. sokach, mleku). Butelek i pojemników po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po olejach silnikowych, smarach, puszek po farbach, opakowań po aerozolach, opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych, części karoserii samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych baterii i akumulatorów, strzykawek, artykułów medycznych.
POJEMNIK / WOREK
ZIELONY
Szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. Szkła płaskiego (szyby okienne, samochodowe), szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, porcelany, doniczek, żarówek i świetlówek, luster, witraży, monitorów, telewizorów.
POJEMNIK / WOREK
NIEBIESKI
Opakowania z papieru lub tektury (np. kartony), gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy. Papieru powlekanego folią, kalek, kartonów po mleku i napojach, jednorazowych pieluch, pampersów, wacików, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu).
POJEMNIK / WOREK
BRĄZOWY
Gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny, korę drzew, owoce, warzywa. Kości zwierząt, mięsa, padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych, popiołu, odchodów zwierzęcych, leków, odpadów kuchennych.
POJEMNIK / WOREK
SZARY LUB CZARNY
Pozostałości po wydzieleniu z masy odpadów nadających się do recyklingu oraz odpadów niebezpiecznych, np. worki z odkurzacza, pampersy, kobiece art. higieniczne, lustra, szkło płaskie, ceramikę, popiół, niedopałki papierosów, opakowania po dezodorantach. Odpadów ogrodowych, skoszonej trawy, liści, gałęzi, opakowań po lekach, farbach, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, żarówek i świetlówek, lamp, baterii i akumulatorów.

POZOSTAŁE ODPADY

Meble i inne odpady wielkogabarytowe
Odbierane 2 razy w roku w terminach uzgodnionych z podmiotem odbierającym odpady. Poza harmonogramem dostarczanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odbierany podczas ustalonych zbiórek. Dostarczanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Przeterminowane leki
Należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych w aptekach: Apteka „Łebska” ul. 10 Marca 2, Apteka „Słowińska” ul. Kościuszki 70a.
Zużyte baterie
Należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych w urzędach, placówkach oświatowych, w sklepach ze sprzętem elektrycznym, oświetleniowym.
Pozostałe odpady
Niebezpieczne: farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne i akumulatory. Odbierane podczas ustalonych zbiórek. Dostarczanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Kalendarze z całorocznym harmonogramem wywozu odpadów dostarczone zostaną przez firmę z którą gmina podpisała umowę.
Odbiór odpadów nie może odbywać się w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.


Arkusz do samodzielnego wydrukowania (PDF)

Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

 • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2012.676) gmina jest obowiązana osiągnąć następujące poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.


Do pobrania (PDF):


Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
75 50 50 50 45 45 40 40 35
GMINA MIEJSKA
ŁEBA
18,9 48,6 61 50,76  1,7 37,2 33,5

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2012.645) Gminy są obowiązane osiągnąć następujące poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Papier, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło [%]
10 12 14 16 18 20 30 40 50
GMINA MIEJSKA ŁEBA 46 71,1 78,9 97,58 99,4 97,7 101,6

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2012.645) Gminy są obowiązane osiągnąć następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane
i rozbiórkowe [%]
30 36 38 40 42 45 50 60 70
GMINA MIEJSKA ŁEBA 100 100 100  100 100
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2013 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych odbierać będzie Konsorcjum Firm:

 • REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Lęborku
  z siedz. 84-300 Lębork, ul. Kossaka 91-95
 • Usługi Sanitarno-Transportowe SANIPOL S.C. Kazimierz Kokociński & Andrzej Wasik
  z siedz. 84-360 Łeba, ul. Nowęcińska 31
 • Do 30 czerwca 2018 r. dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane, pod warunkiem umieszczenia na nich w widoczny sposób informacji o przeznaczeniu pojemnika na określony rodzaj odpadu.
 • Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów mogą być zastąpione workami.
 • Właściciele nieruchomości samodzielnie wyposażają ją w pojemniki lub worki.
 • Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane na utwardzonej nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
 • W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd pojemnik z odpadami komunalnymi powinien być ustawiony przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.
 • Jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający zamknięcie, powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz mieszanej zobowiązany jest do złożenia deklaracji.

Nieruchomości zamieszkałe – nieruchomości w których wytwarzane są odpady z związku z zamieszkiwaniem człowieka (także w miejscu jego czasowego zamieszkiwania).

Jeżeli Twoja nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na:

 • osobach sprawujących zarząd nieruchomością wspólną – czyli zarząd wspólnoty
 • zarządcy nieruchomości
 • zarządzie spółdzielni mieszkaniowej
 • jeżeli zarząd nie został wybrany obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na wszystkich właścicielach lokali.
W przypadku gdy nieruchomość spełnia wyłącznie funkcje niemieszkalne obowiązuje go indywidualna umowa z firmą odbierającą odpady.

Przez nieruchomość niezamieszkałą należy rozumieć w szczególności: domki na rodzinnych ogrodach działkowych o ile nie są zamieszkałe na stałe, szkoły, przedszkola, cmentarze, porty, restauracje, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, hotele, pensjonaty oraz inne wymienione w art.6c ust.2 ucpg.

Do złożenia deklaracji zobowiązani byli właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych (w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych).

Zwracamy się do mieszkańców oraz zarządców, którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku z prośbą o pilne złożenie w/w dokumentu.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych Burmistrz Miasta określa w drodze decyzji wysokość należnej opłaty.

 • Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do pojemnika/worka zajmą mniej miejsca.
 • Starajmy się nie tłuc szkła.
 • Na zakupy zabierajmy torby płócienne lub koszyki wielokrotnego użytku.
 • Korzystajmy ze szklanych butelek zwrotnych.
 • Zwracajmy uwagę na oznakowanie towarów, które przedstawiono obok.

Terminy uiszczania opłat w ciągu roku:

 • do dnia 20 lutego za styczeń i luty
 • do 20 dnia danego miesiąca (w pozostałych miesiącach)

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łebie (36 9324 0008 0000 0202 2000 0550) lub bezpośrednio w kasie znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest podczas ustalonych zbiórek przez Konsorcjum Firm:

 • REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Lęborku z siedz. 84-300 Lębork, ul. Kossaka 91-95
 • Usługi Sanitarno-Transportowe SANIPOL S.C. Kazimierz Kokociński & Andrzej Wąsik z siedz. 84-360 Łeba, ul. Nowęcińska 31

Konsorcjum prowadzi również PSZOK, do którego mogą być dostarczane elektroodpady.

Przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych następuje w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku (ZZO „Czysta Błękitna Kraina”, Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska).

Przetwarzanie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji następuje w RIPOK Łeba (Spółka Wodna „Łeba, ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba).