Deklaracja dostępności

Gmina Miejska Łeba zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Łeba Miasto Żywiołów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • niektóre dokumenty dostępne są tylko w formacie PDF,
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Szablon naszej strony internetowej zgodny jest ze standardem WCAG2.1 AA.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Przy analizie zgodności posłużono się narzędziami: WAVE i web.dev Measure oraz inspektorem kodu wbudowanym w przeglądarkę www.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzęd Miejskiego w Łebie, ul. Kościuszki 90

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia – od ul. Kościuszki oraz z tyłu budynku od strony parkingu.
 • Wejście dla osób poruszających się na wózku od tyłu budynku (można zaparkować przed podjazdem).
 • Na parkingu znajdują się oznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do głównego wejścia prowadzą schody (brak podjazdu i windy).
 • W budynku nie ma windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Podjazd dla osób poruszających się na wózku, na zapleczu jest zabezpieczone bramkami.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Radosław Czyżewski – kontakt:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie (adres url lub zrzut ekranu),
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy realizacji żądania można złożyć skargę a takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt