Limity dla taniego prądu w 2023 r.:

 • 2000 kWh (osoby fizyczne)
 • 2600 kWh (dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny)
 • 3000 kWh (prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej)
 • 3000 kWh (posiadacz Karty Dużej Rodziny i jego rodzina)

Co zatem należy zrobić by skorzystać z tańszego prądu w ramach konkretnych limitów? Już podpowiadamy…

Jeśli nie posiadasz uprawnień do zwiększonych limitów – jako odbiorca w gospodarstwie domowym w grupie taryfowej G, w 2023 r. jesteś uprawniony do limitu zużycia 2000 kWh – NIE MUSISZ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA – nabywasz uprawnienie z mocy Ustawy.

Jeśli natomiast jesteś osobą niepełnosprawną bądź prowadzisz gospodarstwo rolne albo posiadasz Kartę Dużej Rodziny powinieneś oświadczenie do swojego dostawcy prądu złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Dodatkowo odbiorcy uprawnieni – rodzinny ogród działkowy (dalej: ROD) posiadający wspólne opomiarowanie, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby altan działkowych w ROD, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji ROD, dla którego stosuje się limit zużycia energii elektrycznej w PPE w 2023 stanowiący iloczyn 250 kWh i liczby działek w ROD, powinni złożyć pisemne oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Uwaga: Odbiorcy rozliczani w ramach umowy kompleksowej, oświadczenia te powinni składać do swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

Jeśli natomiast posiadasz dwie umowy tj. osobną na dystrybucję a osobną na sprzedaż energii – oświadczenie składasz do obu podmiotów.

Gdzie znajdziesz wzór oświadczenia ?

Wzory oświadczeń opublikowali sprzedawcy na swoich stronach Internetowych.

W jakiej formie można złożyć oświadczenie?

Oświadczenie możesz złożyć w dwóch formach:

 • papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem i składać osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego (BOK) albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej;
 • elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uprawniony odbiorca końcowy to odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:

 • gospodarstw domowych
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.