[1] Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Gminy Miejskiej Łeba. Stosownie do przepisów art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (obwieszczenie o t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, za każdą rozpoczętą dobę pobytu w takich miejscowościach.

[2] Stawka opłaty miejscowej wynosi:

 • 2,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia
 • 1,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w pozostałym okresie

Oznacza to, że jeżeli osoba fizyczna przybywa do Gminy Miejskiej Łeba np. w poniedziałek o godzinie 22:00, a wyjeżdża w czwartek o godzinie 10:00, to zobowiązana jest uiścić opłatę miejscową za 3 doby pobytu.

[3] Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty miejscowej nie pobiera się:

 • pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • od osób przebywających w szpitalach,
 • od osób niewidomych i ich przewodników,
 • od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową,
 • od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Opiekunowie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej winni przedłożyć inkasentowi listę uczestników. Lista uczestników powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) i powinna zawierać takie dane jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania. W przypadku braku takiej listy opłatę miejscową należy pobrać w należnej wysokości i odprowadzić na rachunek bankowy gminy.

[4] Osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty ma do wyboru trzy sposoby zapłaty:

 • inkasentowi opłaty miejscowej,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Łebie (czynna w godz. od 8-14),
 • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łebie nr: 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010.
[5] Inkasentami opłaty miejscowej są:
 • osoby fizyczne lub osoby przez nie wyznaczone, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące: hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe, campingi, pola namiotowe i inne obiekty o podobnym przeznaczeniu, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przebywających na terenie Gminy Miejskiej Łeba dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych,
 • Pani Halina Batyra
 • Pani Grażyna Donczewa

[6] Inkasenci opłaty miejscowej zobowiązani są prowadzić inkaso opłaty miejscowej zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz aktualnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łebie, a w szczególności:

 • [a] pobierać opłatę miejscową w wysokości określonej uchwałą rady,
 • [b] wydawać pokwitowanie za każdą pobraną kwotę opłaty miejscowej na kwitariuszu przychodowym K-103 lub na drukach do przyjmowania wpłat gotówkowych stosowanych przez inkasenta,
 • [c] prowadzić ewidencję osób przebywających na terenie gminy dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych. Wpisowi do ewidencji podlega każda osoba fizyczna z zamiarem pobytu w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych oraz uczestnicy grup zorganizowanych. Ewidencja winna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
  • liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
  • właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
  • łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.
 • [d] odprowadzić pobraną opłatę miejscową do budżetu gminy, w terminie do 7-go dnia po upływie miesiąca, w którym pobrano opłatę (od kwoty opłaty odprowadzonej po terminie nalicza się odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych):
  • za pośrednictwem inkasentek (Halina Batyra i Grażyna Donczewa),
  • wpłata na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łebie nr: 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Łebie (czynna w godz. od 8-14).

[7] W kwitariusz przychodowy K-103 (druk ścisłego zarachowania) inkasenci zaopatrują się w Urzędzie Miejskim w Łebie. Przy poborze kolejnych kwitariuszy przychodowych K-103 inkasent dokonuje zwrotu w Urzędzie Miejskim w Łebie kwitariuszy zakończonych będących w jego posiadaniu.

Kwitariusz podlega zwrotowi po rozliczeniu w danym roku kalendarzowym (wraz z okładkami w stanie niezniszczonym).

Kwitariusz składa się z trzech odcinków:

 • pierwszą stronę kwitu kwitariusza (oryginał) inkasent wydaje osobie wpłacającej opłatę miejscową (biała),
 • drugą stronę kwitu (kopia) inkasent zostawia dla siebie jako potwierdzenie w przypadku kontroli (różowa),
 • trzecią stronę kwitu inkasent pozostawia w kwitariuszu (żółta) i po zakończeniu kwitariusza bloczek zostaje zwrócony do Urzędu Miejskiego w Łebie wraz z okładkami w stanie niezniszczonym.

Pokwitowanie winno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
 • datę dokonania wpłaty,
 • nazwę należności – opłata miejscowa (lub w skrócie OM), ilość dni x ilość osób,
 • kwotę należności z tytułu opłaty wyrażoną za pomocą liczb i słownie.

Pokwitowanie winno być wolne od błędów. Poprawek na pokwitowaniu dokonuje się przez skreślenie błędnego zapisu i wpisanie prawidłowego. Skreślenie winno być opatrzone parafką inkasenta. W przypadku błędnego wystawienia druku pokwitowania druk należy przekreślić, zaparafować i pozostawić w kwitariuszu w 3 egzemplarzach.

Wzór wypełniania kwitariusza (uwaga – stawka uległa zmianie):

Kwit

[8] Kwoty wynikające z rozliczenia kwitariusza w okresach miesięcznych, winny być zgodne z kwotami z ewidencji o której mowa w pkt. [6] litera [c].

[9] W uchwałę dot. opłaty miejscowej inkasent winien zaopatrywać się, na każdy kolejny rok podatkowy, we własnym zakresie:

[10] Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% sumy zainkasowanej i wpłaconej w kasie Urzędu Miejskiego w Łebie lub na rachunek bankowy gminy opłaty miejscowej. Wynagrodzenie za inkaso nie może być potrącone przez inkasenta. Wynagrodzenia nie nalicza się od odsetek i kosztów upomnień.

Rozliczenie prowizji następuje w ciągu 14 dni po przedłożeniu przez inkasenta rachunku wraz z dowodami zainkasowanych kwot w Urzędzie Miejskim w Łebie – pokój nr 10.

[11] W przypadku przedsiębiorców wynagrodzenie prowizyjne jest kwotą brutto i obejmuje podatek od towarów i usług (23% podatku VAT w kwocie wynagrodzenia za inkaso). Przedsiębiorcy wystawiają fakturę /rachunek za inkaso opłaty miejscowej.

[12] Organ podatkowy ma prawo dokonywać kontroli prawidłowości poboru, odprowadzania i rozliczania opłaty.

[13] Inkasenci o których mowa w pkt. 5, powierzający pobór i rozliczanie zarówno opłaty miejscowej, jak i prowizji osobom trzecim winni złożyć stosowne oświadczenie na piśmie.

Podstawa prawna:

Dodatkowe informacje bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Łebie (w pokoju nr 14) oraz pod numerem telefonu 59 8661 510 wew. 36.

Ewentualne pytania odnośnie opłaty miejscowej można również kierować na adres oplaty-lokalne@leba.eu.