W związku z nałożeniem na gminy obowiązku kontroli deklaracji CEEB Burmistrz Miasta Łeby informuje, że przystępuje do kontroli nieruchomości w których nie złożono do tej pory wyżej wymienionych deklaracji.

WSZYSTKICH ZAPOMINALSKICH – wzywamy do o złożenia deklaracji w terminie do 4.12.2023.

Deklaracje można złożyć:

Informuje jednocześnie, że nie wypełnienie obowiązków wymienionych z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zagrożone jest karą, której wysokość określają przepisy art. 27h tej ustawy w szczególności:

  • Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
  • Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

Niezłożenie we wskazanym terminie deklaracji może skutkować nałożeniem kary grzywny, zgodnie z art. 27h ustawy o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kara wynosi do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.