W związku cyklicznie pojawiającym się problemem, zapalenia sadzy w kominie apelujemy do mieszkańców miasta o wywiązywanie się z podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami „Obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawana przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1. Okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”.

Realizujemy obowiązkowe okresowe przeglądy kominiarskie wykonywane przez uprawnionego mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osobę uprawnioną do wykonywania przeglądów wentylacji mechanicznej:

  • kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych,
  • kontrola przewodów kominowych spalinowych,
  • kontrola przewodów kominowych dymowych.

Raz w roku przeprowadzane są także przeglądy gazowe w  obiektach budowlanych, w których zamontowane są instalacje gazowe służące do zasilania pieców lub kuchenek. Kontrola dotyczy głównie szczelności instalacji i wykonywana jest przy użyciu specjalistycznych, certyfikowanych detektorów.

Osoby, które nie wykonały przeglądu kominiarskiego mogą zostać ukarane przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego karą pieniężną do 500 zł.  W razie pożaru brak okresowych kontroli kominiarskich może być podstawą odmowy przez firmę ubezpieczeniową wypłaty należnego odszkodowania.

Ponad to, Burmistrz Miasta Łeby przypomina, o obowiązku umieszczenia przez właściciela nieruchomości zabudowanej lub przez osobę władającą tą nieruchomością, tabliczki z numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym za pomocą tabliczki ma ułatwić zlokalizowanie posesji. Ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia służb: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji. Ma też być ułatwieniem dla przedsiębiorców świadczących usługi pocztowe, podmiotów wykonujących usługi odbioru odpadów komunalnych oraz turystów. Obowiązki w zakresie umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości normuje art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.