Program Moc Bałtyku to inicjatywa Baltic Power skierowana do mieszkanek i mieszkańców Łeby. Jest to element działań dobrosąsiedzkich prowadzonych na terenie, na którym firma rozwija swoją działalność. Zakłada wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców i organizacje społeczne z Łeby. Inicjatywy muszą być realizowane z korzyścią dla społeczności gminy.

Program zakłada wsparcie realizacji ważnych, lokalnych inicjatyw, które pozytywnie wpływają na Łebę i jej mieszkańców. Jego celem jest wzmacnianie kapitału społecznego gminy Łeba poprzez aktywizację społeczności lokalnej. „Moc Bałtyku” wspiera integrację społeczności Łeby wokół realizacji wartościowych społecznie inicjatyw.

W wyznaczonym terminie beneficjenci składają wnioski o dofinansowanie prezentując projekty i inicjatywy ważne dla lokalnej społeczności. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online. Wnioskodawcy z pozytywną oceną są zapraszani do podpisania umów. W trakcie realizacji projektów beneficjenci raportują postępy swoich prac. Mają też stałe wsparcie ze strony organizatorów programu. Po zakończeniu inicjatywy i projektu beneficjenci składają raport, który podlega przeglądowi i zatwierdzeniu przez inwestora.

Program skierowany jest przede wszystkim do:

  • fundacji i stowarzyszeń realizujących cele społeczne mieszkańców Łeby,
  • organizacji, które wyznaczają sobie cele ściśle społeczne, działających na terenie miasta Łeba,
  • Gminy Miejskiej Łeba oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Łeba,
  • innych organizacji, instytucji i podmiotów działających na rzecz dobra publicznego w Gminie Miejskiej Łeba, w tym grup mieszkańców Gminy Miejskiej Łeba – pod warunkiem, że ich projekty bądź inicjatywy są zbieżne z celami Programu i mają przynieść korzyści szerszej społeczności Gminy Miejskiej Łeba (o ile podmiot taki nie ma osobowości prawnej może on się ubiegać o udzielenie wsparcia wspólnie z innym podmiotem wskazanym powyżej, działającym wówczas w jego imieniu i na jego rzecz).

Budżet programu w 2024 r: 150 000,00 zł, przy założeniu:

  • 1 grant – do kwoty 50 000,00 zł
  • 4 granty – każdy do kwoty 15 000,00 zł
  • 4 mikrogranty – każdy do kwoty 10 000,00 zł

Spotkanie odbędzie się 19 czerwca (środa) o godz. 17 w sali konferencyjnej MOPS.