W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2024 – 2027 do Sądu Rejonowego w Lęborku.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U.2023r., poz. 217) kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta.

Pełne ogłoszenie na BIP