Burmistrz Miasta Łeby nawiązując do ogłoszonego w dniu 03.03.2023 r. naboru wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład” informuje, że ze względu na:

  • przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przez Operatora Programu
  • złożenie do Urzędu Miejskiego w Łebie przez podmioty uprawnione tylko dwóch wniosków o dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Termin składania wniosków przedłużono
do dnia 23.03.2023 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje oraz aktualny formularz wniosku w edytowalnej wersji znajdują się poniżej:

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr L/488/2023 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 14.02.2023 r. (z późn. zmianami) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dalej Uchwała) Burmistrz Miasta Łeby ogłasza nabór wniosków.

O dotację mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy więcej niż jednym zabytku. Podstawowym wymogiem udziału w Programie jest ujęcie zabytkowego obiektu w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Zgłoszone mogą być tylko takie inwestycje, na realizacje których nie wyłoniono jeszcze wykonawców, a wnioskodawca będzie zobligowany do ich późniejszego wyłonienia.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dotacja udzielana będzie przez Gminę Miejską Łeba, po wcześniejszym otrzymaniu rządowej promesy, a po zakończeniu realizacji zadania lub jego wydzielonego etapu poniesione koszty wnioskodawcy rozliczać będą z Gminą Miejską Łeba.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zasady, tryb składania oraz wzór wniosku określone zostały w Uchwale.

Do wniosku obligatoryjnie winne być dołączone załączniki wymienione w aktualnym formularzu wniosku wzorze wniosku o udzielenie dotacji – część V. Lista załączników

Termin składania wniosków upływa w dniu 23 marca 2023 r.  o godzinie 9:00. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Gminie Miejskiej Łeba przysługuje prawo do złożenia do Rządowego Programu Ochrony Zabytków maksymalnie dziesięciu wniosków o dofinansowanie. Jednocześnie Gmina Miejska Łeba zastrzega sobie prawo do złożenia własnych wniosków. W przypadku wpłynięcia większej ilości kompletnych wniosków zostaną one rozpatrzone przez powołaną przez Burmistrza Miasta Łeby komisję.

Informacja o zgłoszonych przez Gminę Miejską Łeba wnioskach do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie.

Załączniki:

  • Uchwała Nr L/488/2023 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 14.02.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy.
  • Uchwała Nr L/489/2023 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 21.02.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/488/2023 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 14.02.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Łebie.
  • Aktualny formularz wniosku w edytowalnej formie.
  • Podpisane ogłoszenie.