Małe kotłownie odpowiadają też za 65 proc. emisji toksycznego metalu ciężkiego jakim jest kadm oraz 30 proc. emisji ołowiu.

W tablicy poniżej przedstawiamy ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez kotły, piece i kominki wraz z ich udziałem w całkowitej emisji zanieczyszczeń w Polsce.

Zanieczyszczenie Opis zanieczyszczenia Ilość [ton/rok] Udział w całkowitej rocznej krajowej emisji zanieczyszczenia [%]
CO Tlenek węgla 1681 tyś. 62,4
SO2 Dwutlenek siarki 165,5 tyś. 28,1
NOx Tlenki azotu 86,5 tyś. 10,6
TSP Pył zawieszony całkowity 172 tyś. 43,7
PM10 Pyły inhalabilne o średnicy ziaren mniejszej niż 10 μm 103,2 tyś. 54,4
PM2,5 Pyły respirabilne o średnicy ziaren mniejszej niż 2,5 μm 58,4 tyś. 48,7
NMVOCs (LZO) Lotne związki organiczne (bez metanu) 107 tyś. 17,4
WWA Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 115,8 tyś. 87,5
PCDD/PCDF Polichloropochodne dibenzo(p)dioksyn (PCDD) i dibenzofuranów (PCDF) 201 51,2
Cd Kadm 25 65,5
Hg Rtęć 1,4 10,1
Pb Ołów 144 30,8

Jakość powietrza ma decydujące znaczenie dla stanu środowiska naturalnego. Wprowadzane do atmosfery zanieczyszczenia nie tylko wpływają na jakość powietrza, ale oddziałują również na pozostałe elementy środowiska – glebę i wodę.

Co MOŻEMY spalać?

W kotłowniach domowych na paliwa stałe MOŻNA spalać wyłącznie paliwa przeznaczone do danego rodzaju kotła, kominka czy pieca, czyli:

 • Węgiel różnego sortu
 • Gaz
 • Olej opałowy
 • Drewno, biomasę
 • Pelety z biomasy
 • Brykiety z biomasy

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 21 kwietnia 2006 roku, MOŻNA spalać grupy wybranych odpadów, takich jak:

 • Odpady w postaci trocin, wiórów, ścinek oraz drewna, czyli odpady pochodzenia roślinnego (z wyłączeniem trocin, wiórów i ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych);
 • Opakowania z drewna (z wyłączeniem tych, które pokryte są impregnatami i powłokami ochronnymi);
 • Papier i tekturę (z wyłączeniem tych bielonych związkami chloru i z nadrukiem farb kolorowych);
 • Drewno pochodzące z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (z wyłączeniem zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi);
 • Inne z powyższych grup, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.