Burmistrz Miasta Łeby uprzejmie prosi mieszkańców i właścicieli posesji w Łebie o:

  • sprzątaniu zanieczyszczeń znajdujących się na chodnikach przylegających do państwa posesji,
  • odśnieżanie chodnika wzdłuż posesji,
  • oczyszczanie wjazdów na posesję oraz podwórka należącego do posesji,
  • usuwanie sopli zalegających na dachu budynku, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia,
  • składowanie śniegu w miejscach nie powodujących żadnych zakłóceń w komunikacji.

Prosimy i przypominamy, że przy prowadzeniu akcji odśnieżania nie wolno parkować pojazdów w sposób utrudniający prowadzenie akcji zimowej.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
„uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.