Partnerstwo „Strefa Przybrzeżna” uzyskało wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego na swoje projekty strategiczne w wysokości 37 237 mln zł. Jest to efekt wspólnej pracy samorządów lokalnych i wdrażania opracowanej w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego strategii terytorialnej.

Taką kwotę wsparcia dla projektów Partnerstwa określa „Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna”. Zostało ono podpisane w dniu 29 września 2023 r. w Smołdzinie przez wójtów i burmistrzów reprezentujących Partnerstwo oraz przez Marszałka Województwa Pomorskiego, p. Mieczysława Struka.

Fundusze te pochodzą z programu Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 (FEP) i przeznaczone będą na działania gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, miasto i gmina Ustka oraz Wicko związane z realizacją 21 zadań inwestycyjnych. Wspierane przedsięwzięcia obejmują m.in. termomodernizację budynków publicznych, poprawę gospodarki wodno-ściekowej i zaopatrzenia w wodę, ochronę przeciwpowodziową i retencję, a także rozwój infrastruktury kultury oraz poprawę bezpieczeństwa pożarowego obszaru.

Kolejnym krokiem Partnerstwa będzie instytucjonalizacja współpracy samorządów lokalnych w formule stowarzyszenia gmin, którego powołanie planowane jest jeszcze w bieżącym roku. Stowarzyszenie „Strefa Przybrzeżna” kontynuować będzie wspólne działania po zakończeniu projektu „Centrum Wsparcia Doradczego”, pozyskując kolejne fundusze, pogłębiając współpracę lokalną i przygotowując dalsze wspólne projekty Partnerstwa w obszarze m. in. efektywności energetycznej, ochrony przyrody i spraw społecznych.

POROZUMIENIE – Strefa Przybrzeżna (pdf)