I rata opłaty za sprzedaż alkoholu

Urząd Miejski w Łebie przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 stycznia 2015 r. upływa termin płatności I raty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2014.

Informujemy, iż niedokonanie w/w w wyznaczonym terminie skutkuje zgodnie z art. 18 ust 12 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygaśnięciem posiadanych zezwoleń nawet w sytuacji kiedy wpłaty dokonano z jednodniowym opóźnieniem Ponadto art.13 w/w ustawy stanowi, iż przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło między innymi z przyczyny nie dokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wioletta Morawiak
stanowisko ds. przedsiębiorczości