W oparciu o Zarządzenie Nr I Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2014 r. Przepisy Portowe – §117 ust.I, 2 i 3

I. Na obszarze redy Portu Łeba

  1. Zabrania się wystawiania narzędzi połowowych (sieci oraz sznurów haczykowych) w okresie od 15.06.2015 do dnia 15.09.2015
  2. W pozostałym okresie dopuszcza się uprawianie rybołówstwa za pozwoleniem wydanym przez Kapitanat Portu Łeba pod poniższymi warunkami:

Wyłącza się z zezwolenia:

  • obszar 200m od osi toru podejściowego na kursie 203° pomiędzy pławą „Łeba”, a główkami portu,
  • obszar objęty prowadzeniem prac związanych z budową raf na wschód od Portu Łeba w odległości 0,3 Mm od rejonu prowadzonych prac,
  • akwen przeznaczony na organizowanie za zgodą Kapitanatu Portu Łeba imprez sportowych, regat, zawodów, itp.

IL Na obszarze Portu Łeba

  1. Połów ryb jest zabroniony za wyjątkiem połowów na wędkę z brzegu przy zachowaniu szczególnej ostrożności podczas przepływu wzdłuż obszaru wędkowania jednostek pływających.
  2. Na czas manewrów jednostek pływających – przy dobijaniu jak i odchodzeniu od nabrzeża lub wykonywania innych czynności związanych manewrami jednostek przepływających oraz pracami (rejon pogłębiania, prac hydrotechnicznych, atestów dna, sondaży oraz innych czynnościach na wodzie) należy zaprzestać wędkowania i wyjąć sprzęt z wody.

Naruszenie powyższych zasad oraz obowiązujących Przepisów Portowych, a szczególnie dotyczących utrzymania porządku i ochrony środowiska będzie podstawą do cofnięcia zgody na uprawianie rybołówstwa oraz wędkowania na terenie redy i Portu Łeba.

Upoważnia się Oficera Portu Łeba do wydawania i cofania zgody na połów ryb na obszarze redy.

URZĄD MORSKI w SŁUPSKU
KAPITANAT PORTU ŁEBA