II rata opłaty za sprzedaż alkoholu

Urząd Miejski w Łebie przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 maja 2015 r. upływa termin płatności II raty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015.

Informujemy, iż niedokonanie opłaty w ww. wyznaczonym terminie skutkuje zgodnie z art. 18 ust 12 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygaśnięciem posiadanych zezwoleń nawet w sytuacji kiedy wpłaty dokonano z jednodniowym opóźnieniem Ponadto art.13 w/w ustawy stanowi, iż przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło między innymi z przyczyny nie dokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Zaktualizowano 2020-06-26