Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „Prosument dla Pomorza – Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (edycja 2014-2015). Konkurs realizowany jest w oparciu o Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Beneficjentami konkursu są:

  • wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
  • spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, zlokalizowanymi na terenie województwa pomorskiego.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-PR/2014 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku. Nabór wniosków ma charakter ciągły i będzie trwać nie dłużej niż do końca roku 2015 lub do momentu wydania komunikatu o zamknięciu naboru. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Więcej informacji pod linkiem – www.wfosigw.gda.pl


W związku z ogłoszonym konkursem dla operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. w sali Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 (rejestracja od godz, 10:00).

Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia przybycia wraz z liczbą osób biorących udział w spotkaniu do dnia 15 maja 2015 r.  na adres: p.jasniewski@pomorsksie.eu lub m.marczuk@pomorskie.eu.