Nie daj się oszukać przedsiębiorcy, który stosuje nazewnictwo obiektów świadczących usługi hotelarskie niezgodnie z prawem. Jeśli chcesz upewnić się, że dany obiekt spełnia prawnie określone wymogi (hotel, pensjonat, kemping itp.) skorzystaj z Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (CWOH).

Ponadto w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie określono:

  • wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych;
  • minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie;
  • warunki dopuszczenia odstępstw od wymagań, o których mowa w pkt 1;
  • sposób dokumentowania spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych;
  • szczegółowe zasady i tryb zaliczania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii;
  • tryb sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w poszczególnych obiektach wymagań co do wyposażenia i świadczenia usług odpowiadających rodzajowi i kategorii obiektu;
  • sposób prowadzenia ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Tekst rozporządzenia znajdziesz pod adresami: