W ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” miasto zostało zakwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Łeby, do realizowanego przez nich zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji odpadu zawierającego azbest. Na realizację powyższego zadania została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską Łeba a WFOŚiGW w Gdańsku.

W wyniku realizacji zadania w 2015 r., z terenu Łeby usunięto 17,597 Mg wyrobów zawierających azbest. Przyznana dotacja na pokrycie wydatków na realizację zadania to 10 676,00 zł (85%). Różnica w poniesionych kosztach została pokryta przez właścicieli nieruchomości.

Środki finansowe na realizację ww. zadania pochodzą z dotacji WFOŚ z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032r.