Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Łebie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego.

Ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa na właścicielu nieruchomości. Dla nieruchomości zamieszkałych opłatę wylicza się tylko na podstawie zużycia wody za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia deklaracji (zużycie wody za 2015 r.), natomiast dla nieruchomości mieszanych (w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych) na podstawie ilości zużytej wody oraz ilości pojemników. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest bez wezwania w terminach:

  • do 15 lutego za m-ce styczeń i luty,
  • do 15 kwietnia za m-ce marzec i kwiecień,
  • do 15 czerwca za m-ce maj i czerwiec,
  • do 15 sierpnia za m-ce lipiec i sierpień,
  • do 15 października za m-ce wrzesień i październik,
  • do 15 grudnia za m-ce listopad i grudzień.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Łeba lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące gospodarki odpadami można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, pokój nr 11A (tel. 59 8661 510 wew. 47).

Zaktualizowano 2020-06-26