Przypominamy, że na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1286) na przedsiębiorcach korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ciąży obowiązek wniesienia opłaty za korzystanie z tych zezwoleń. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy (BS Łeba 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010) w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem. Opłata może być wniesiona jednorazowo lub w trzech równych ratach, z terminami płatności do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Jeżeli w roku 2016 zezwolenie traci ważność, całą opłatę proporcjonalną należy wpłacić w terminie do 31 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie w roku poprzednim.

Z uwagi na fakt, że 31 stycznia 2016 r. przypada w niedzielę prosimy o wcześniejsze dokonanie opłaty i złożenie oświadczenia, gdyż w przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie ma zastosowania przepis przesuwający termin dokonania ww. czynności na następny dzień roboczy. Termin 31 stycznia jest terminem ściśle określonym ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  • 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  • 77.000,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości, wnoszą opłatę w wysokości:

  • 525,- zł – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo
  • 525,- zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
  • 2.100,- zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Uwaga!

  • Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 wspomnianej ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art 111 ust. 7.
  • Zgodnie z art. 18 ust. 13 ustawy przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
  • Zgodnie z art. 18 ust. 14 ustawy przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur (tzw. drinki), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń, o których mowa w ust. 3 pkt 3 (czyli zezwoleń na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% zawartości alkoholu).

Zaktualizowano 2020-06-26