Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta. To proces, dzięki któremu mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie innowacji społecznych.

Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego jest czynny udział w procesie mieszkańców, którzy swoją aktywnością i doświadczeniem tworzą wspólny interes oraz kompromis społeczności lokalnych poprzez kreowanie lokalnych liderów oraz budowanie tożsamości lokalnej.

Jego zasadniczym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.


Planujemy wdrożenie Budżetu Obywatelskiego Miasta Łeby w 2017 roku.

W związku z powyższym zachęcamy do udziału w dyskusji na temat wdrożenia regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Poniżej przedstawiamy główne założenia jego realizacji.

 • Całkowita kwota przeznaczona do realizacji zadań określonych w ramach budżetu obywatelskiego stanowić będzie część dochodów uzyskanych ze stref płatnego parkowania oraz nadwyżki dochodów z tytułu opłaty miejscowej (dotychczasowa wysokość dochodów z tego tytułu kształtuje się na poziomie 23% szacowanej kwoty wpływów).
 • Środki Budżetu Obywatelskiego będą mogły być przeznaczone na projekty inwestycyjne
  i nieinwestycyjne (wysokość projektów nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 10% całości środków przeznaczonych na potrzeby realizacji budżetu obywatelskiego), które:

  • należą do zadań własnych gminy,
  • nie naruszają obowiązujących przepisów prawa,
  • nie są sprzeczne z obowiązującymi w gminie planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.,
  • nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Miejską Łeba,
  • możliwe są do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.
 • Projekt będzie musiał być realizowany na terenie, do którego Gmina Miejska Łeba posiada prawo do dysponowania.
 • Teren, na którym będzie realizowany projekt będzie musiał być terenem dostępnym dla ogółu mieszkańców.
 • Preferencje będą miały projekty w pełni gotowe do realizacji, tj. posiadające niezbędne zezwolenia, uzgodnienia itp.
 • W trakcie wdrażania Budżetu Obywatelskiego zostanie powołana Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, która przeprowadzać będzie weryfikację zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym oraz techniczno-finansowym, stanowiącą podstawę do zakwalifikowania projektów do głosowania lub odrzucenia.
 • W pierwszej kolejności do realizacji w danej kategorii zostają przeznaczone kolejno te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.
 • Projekty będą realizowane przez odpowiednie komórki Urzędu Miejskiego w Łebie lub jednostki organizacyjne, przy ścisłej współpracy z ich wnioskodawcami.

To główne, wstępne zasady realizacji Budżetu Obywatelskiego. Serdecznie zachęcamy do dyskusji i wskazywania pomysłów. Odpowiadając na Państwa potrzeby chcielibyśmy stworzyć katalog przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach tego budżetu.

Na Państwa uwagi i pomysły czekamy do końca 31.08.2017 r. Wnioski należy zgłaszać w tradycyjnej formie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego bądź drogą elektroniczną na adres sekretariat@leba.eu

Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby


Katalog zadań własnych gminy, określony w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym *

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 • 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 • 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 • 3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
 • 4) lokalnego transportu zbiorowego;
 • 5) ochrony zdrowia;
 • 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 • 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 • 8) edukacji publicznej;
 • 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 • 11) targowisk i hal targowych;
 • 12) zieleni gminnej i zadrzewień;
 • 13) cmentarzy gminnych;
 • 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 • 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 • 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 • 18) promocji gminy;
 • 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239);
 • 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

* realizacja zadań określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym nastąpi po uzyskaniu wszelkich uzgodnień i opinii organów wskazanych w obowiązującym ustawodawstwie

Zaktualizowano 2017-11-16