Uprzejmie informuję, iż uchwałą nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015r. została zmieniona stawka opłaty miejscowej.

Wysokość opłaty w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia wynosi 2,00zł,  w pozostałym okresie 1,00zł.

Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska w Łebie wprowadziła również obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób przebywających na terenie gminy dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

Ewidencja powinna zawierać:

• imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
• liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
• właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
• łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

Brak prowadzenia ewidencji jak również odmowa okazania księgi osobie kontrolującej podlega odpowiedzialności karnej skarbowej, w związku z powyższym bardzo proszę o przestrzeganie w/w obowiązku.

Zaktualizowano 2020-06-26