Przedsiębiorstwo Wodociągowe Łeba-Wicko” Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz.328 ze zm.) w związku z art.240 ust.3pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1566 ze zm.) oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU wydał decyzję o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę terenie MIASTA ŁEBA ORAZ miejscowości NOWĘCIN, ŻARNOWSKA, SZCZENURZE, SARBSK, DYCHLINO, ŁEBIENIEC, STEKNICA na okres TRZECH LAT w dniu 21.05.2018 r.

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie zgodnie z art.24f pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z powyższym taryfy wchodzą w życie w dniu 11.06.2018 r.

Z DNIEM 11 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZA SIĘ NOWĄ TARYFĘ
OPŁATA ZA 1m³ WODY, BĘDZIE WYNOSIŁA NETTO: 3,20 zł (plus obowiązujący podatek VAT)

Taryfa_2018-2021

Zaktualizowano 2020-06-26