Informujmy, że zgodnie z art. 11 1 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.), zwaną dalej Ustawą, z dniem 31 stycznia 2019 r. upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 w/w ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia obowiązku:

  • a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1
  • b) dokonania opłaty w wysokości określonej w pkt. 2

OPŁATY WYNOSZĄ (gdy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła kwot granicznych):

  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa (obrót do 37.500 zł) – 525,00 zł
  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (obrót do 37.500 zł) – 525,00 zł
  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% (obrót do 77.000 zł) – 2.100,00 zł

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę  w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Powyższa opłata wnoszona jest na rachunek Miejskiego w Łebie (BS ŁEBA 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010) w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września, danego roku kalendarzowego (pełnego roku obowiązywania zezwolenia).

WAŻNE!
W przypadku gdy zezwolenia tracą ważność w trakcie roku kalendarzowego – opłatę wnosi się jednorazowo do 31 stycznia br. , w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

Zaktualizowano 2020-06-26