Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.)

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiora, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  • Osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

  • Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5000 zł,
  • pożyczka udzielana jest jednorazowo,
  • Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku,
  • okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji od dnia jej udzielenia
  • pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r.

Dokumenty oraz informacje dotyczące pożyczki dostępne są:

https://lebork.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Procedura postępowania przy złożeniu wniosku o pożyczkę

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy terytorialnie właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w formie:

  • elektronicznej,przez portal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork, jednakże w związku z COVID-19 rozpatrzenie wniosku w formie papierowej może trwać dłużej, co w konsekwencji opóźni przekazanie środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 59 8667 127 lub 59 8667 128.

Zaktualizowano 2020-04-18