Przedstawiamy Państwu projekty uchwał dotyczące pakietu pomocowego dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa:

Lokalne informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców znajdziesz pod adresem https://leba.eu/pl/etykieta/PDP.

Więcej o ogólnopolskiej Tarczy Antykryzysowej – https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/.


Tekst projektów uchwał (bez załączników)

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z epidemią COVID-19

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktów normatywnych i niektorych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. ,poz. 1461), art. 15p, w związku z art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020 r. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1) Rada Miejska w Łebie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz.1292 z późn.zm,.), których objął zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych.

§ 2. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku.

§ 3. Podatnik deklarujący zwolnienie od podatku na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach:

1) formularza oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w  § 1 uchwały dotyczy podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, z zastrzeżeniem, że na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w § 3, nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości należnych do końca marca 2020 roku.

2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, nie mniej niż 40%, obliczony jako stosunek obrotów liczony oddzielnie dla każdego miesiąca, którego dotyczy zwolnienie, w porównaniu do obrotów z analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

§ 5. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, nie obejmuje przedsiębiorców, którzy w dniu 31grudnia 2019 r. spełniali kryteria uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

§ 6. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt. 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej ,,Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19″ (2020/C 91 I/01).

§ 7. Zgłoszenie, o którym mowa w § 3 uchwały należy dokonać nie później niż do dnia 30.09.2020 r.

§ 8. Podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, w przypadku złożenia niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym dokumentów o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 9. Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli spełniania przez przedsiębiorcę warunków do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma moc obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2020 r.

Uzasadnienie

Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rada Gminy może wprowadzić zwolnienie z podatku od nieruchomości w drodze uchwały, dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedłożony projekt uchwały uwzględnia ww. rozwiązanie – wskazaną grupę przedsiębiorców, których objął zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych, zwalnia się z podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj lub czerwiec.

W grupie przedsiębiorstw objętych zakazem prowadzenia działalności (wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 566, Dz.U. z 2020, poz.658)) znajdują się m.in. przedsiębiorstwa prowadzące usługi hotelarskie, restauracje i bary, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. Z uwagi na specyfikę miejscowości nadmorskiej usługi te stanowią znaczny udział w łącznej sumie prowadzonych aktywności gospodarczych na terenie Łeby.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na mocy w/w uchwały stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt. 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej ,,Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekcsie trwającej epidemii COVID-19″ (2020/C 91 I/01.

Zgodnie z § 11 przedmiotowa Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma moc obowiązująca od 01 kwietnia 2020 r ., r. Na podstawie art. 5 Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 roku ( t.j. Dz.U.2019 poz.1461) uchwale nadano wsteczną moc obowiązującą, mianowicie od dnia 1 kwietnia 2020 roku. Zaważyły na tym następujące względy. Po pierwsze, przedmiotowa uchwała dotyczy wyłącznie przyznania prawa i w żadnym zakresie nie nakłada jakichkolwiek obowiązków na mieszkańców gminy. (por. wyr. NSA z dn. 8.08.2018 roku, sygn. akt I OSK 686/18). Zatem sytuacja prawna adresatów ww. uchwały nie ulega w żadnym stopniu pogorszeniu. Po drugie, należy mieć na względzie sytuację szczególną wynikającą z obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i jego negatywny wpływ zwłaszcza na sferę działalności gospodarczej.

Ratio legis ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.568, dalej w skrócie zwana także jako: :ustawa dotycząca COVID-19”), w tym i przepisu stanowiącego podstawę materialną do powzięcia niniejszej uchwały (art. 15p), było umożliwienie jak najszybszej i możliwie odformalizowanej reakcji na skutki epidemii.

W tych szczególnych okolicznościach Rada Miejska w Łebie zdecydowała nadać przedmiotowej uchwale moc obowiązują począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 roku, mając na względzie fakt, że nie stoją temu na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego, a które w obecnych okolicznościach mając na uwadze cel ustawy dotyczącej COVID-19, a za nią także niniejszej uchwały, przemawiają za retroaktywną mocą obowiązującą tej ostatniej.


Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w związku z epidemią COVID-19

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust.2 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktów normatywnych i niektorych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. ,poz. 1461), art. 15q, w związku z art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020 r. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1) Rada Miejska w Łebie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których nie objął zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych oraz przedsiębiorcom których objął w/w zakaz prowadzenia działalności, nie spełniającym kryteriów do udzielenia zwolnienia z uchwały Nr ………… Rady Miejskiej w Łebie z dnia …….. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z epidemią Covid-19.

§ 2. Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika:

1) formularza oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, z zastrzeżeniem, że na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w

§ 2, nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości należnych do końca stycznia 2020 roku.

§ 4. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości nie obejmuje przedsiębiorców, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. spełniali kryteria uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

§ 5. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej ,,Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19″ (2020/C 91 I/01).

§ 6. Zgłoszenia, o którym mowa w § 2 uchwały należy dokonać nie później niż do dnia 30.09.2020 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców.

Kompetencja do podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz.374 ze zm.).

Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020r.

W związku z powyższym, proponuje się przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przedsiębiorcom, których nie objął zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych oraz przedsiębiorcom których objął w/w zakaz prowadzenia działalności, ale nie spełniającym kryteriów do udzielenia zwolnienia z uchwały Nr ………… Rady Miejskiej w Łebie z dnia …….. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z epidemią Covid-19. Przedłużenie proponuje się w/w przedsiębiorcom którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19, z zastrzeżeniem na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 uchwały, nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości należnych do końca stycznia 2020 roku.

W/w uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461, dalej: ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych – wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Jednak na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

W przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka ważnego interesu państwa mimo że przepisy dotyczące regulacji zasad podatku od nieruchomości mają charakter lokalny, gdyż skutki pogarszającej się sytuacji podmiotów gospodarczych będą miały wymiar nie tylko lokalny a państwowy. Zatem uchwała dotycząca przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości na podstawie ustawy szczególnej, której regulacje mają przeciwdziałać skutkom epidemii może wejść w życie w okresie krótszym niż 14-dniowy okres vacatio legis, gdyż przewidują one szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy mieć na względzie, że przedłużenie terminu płatności raty podatku jest skuteczne jedynie wówczas, gdy nastąpi przed jego upływem, w związku z powyższym zastosowanie podstawowego okresu vacatio legis może stanowić zagrożenie przedłużenia terminu płatności dla raty podatku od nieruchomości przypadającej na dzień 15 maja br.

Przedmiotowe zwolnienie stanowi pomoc publiczną.

Zaktualizowano 2020-04-21