Tematyka uruchamiania placówek przedszkolnych i żłobków w sytuacji stopniowego znoszenia ograniczeń, dostępność boisk i stadionów oraz przyjęte rozwiązania w zakresie wypłat godzin nadliczbowych nauczycielom to główne zagadnienia wideokonferencji, którą Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski odbyła z samorządowcami miast i gmin w powiecie lęborskim.

Starosta przekazała uczestnikom spotkania ustalenia z ostatniej narady z wojewodą, dotyczące głównie działań w celu tworzenia punktów „drive-tru” w Słupsku i Chojnicach, które usprawnią proces przeprowadzania testów, a także obiecanego rządowego programu dopłat do środków transportu publicznego, które mają choć w części zrekompensować straty, jakie przewoźnicy ponieśli w związku z ograniczeniami w przewozie osób i zamrożeniem gospodarki, co spowodowało rezygnację wielu pasażerów z wykupienia biletów okresowych.

Kolejnym omawianym tematem były decyzje samorządów w zakresie planowanego uruchamiania od dzisiaj żłobków i przedszkoli. Obecnie w Lęborku działa 5 spośród 9 niepublicznych przedszkoli Następne będą uruchamiane wg potrzeb.

W przypadku dostępności boisk i stadionów, w Lęborku działa stadion miejski, który jest obsługiwany przez pracowników dbających o zachowanie niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Na etapie otwierania znajdują się obiekty przyszkolne, które czynne będą przez 7 dni w tygodniu w godz. 8-20, również z zachowaniem reżimów sanitarnych. Powiat uruchomił stadion przy ZSMI w godz. 8-21, boisko PCE w godz. 7-15 i „Orlik” przy ZSGŻiA w godz. 10-15. W pozostałych gminach powiatu lęborskiego otwarcie boisk nastąpi prawdopodobnie po powrocie uczniów do szkół.

W kwestii wypłat nadgodzin dla nauczycieli wiążące jest pismo Kuratora Oświaty z 27 kwietnia br., zawierające zalecenie realizowania podstawy programowej. W związku z tym wypłata nadgodzin nastąpi w przypadkach, w których one występują.

Starosta przekazała samorządowcom informacje dotyczące realizowanych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy form wsparcia dla przedsiębiorców. Do środy (6.06) wpłynęły do PUP 2.444 wnioski o pożyczkę w wysokości 5 tys. zł na łączną kwotę ponad 12 mln zł. Do tej pory wypłacono pożyczki 853 wnioskującym na łączną sumę przekraczającą 4 mln zł. Aktualnie powiat opracowuje rozwiązania przyspieszające obsługę wniosków przez PUP, możliwe do zastosowania w sytuacji nadzwyczajnej. Oprócz pożyczek, 108 wniosków o pomoc złożyły osoby „samozatrudnione”. 102 wnioski dotyczą dopłat do wynagrodzeń dla pracowników. Powiat dba na bieżąco o zabezpieczenie środków na wypłaty tych form pomocowych i przy uwzględnieniu wcześniejszych deklaracji wojewody, środki zostaną zabezpieczone dla wszystkich wnioskujących.

O sytuacji epidemicznej na obszarze powiatu mówił Zbigniew Barański, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Zespół wymazowy pobrał próbki u wszystkich pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej nr 1 i trwa oczekiwanie na wyniki. W ciągu najbliższych dni, zbadani zostaną podopieczni DPS 2 i Domu Seniora „Magnolia”. Trwają również czynności weryfikacyjne – powtórne wymazy – u 2 osób, u których stwierdzono w poprzednim badaniu wynik dodatni. Jeśli dwa kolejne wyniki będą ujemne, osoby zostaną uznane za ozdrowieńców.

Komendant Powiatowy Policji poinformował o zastosowaniu postępowania mandatowego w ub. weekend w związku ze złamaniem przez jednego z restauratorów zakazu rozstawiania stolików i serwowania posiłków. Policjanci zapowiadają również bieżące reagowanie na obowiązek stosowania maseczek, ponieważ wciąż znaczna liczba osób nie stosuje się do tego obowiązku.