Przypominamy Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Łeby, że do dnia 31 maja 2020 r. należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. (niedziela).

Należność prosimy uiścić na konto Urzędu: 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010 lub w kasie Urzędu z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu rata II z zaznaczeniem jego rodzaju w wysokości zgodnej z otrzymanym naliczeniem w styczniu br.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie  do dnia 31 maja 2020 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym określonej w art.11 ¹ ust.2 albo 5.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Zaktualizowano 2020-06-26