Przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Łeby – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Zgodnie z art. 9 h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany przekazać właścicielowi nieruchomości, od którego odbiera odpady komunalne, rachunek w którym są wyszczególnione koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

UWAGA !!!
Rachunki za zakup worków nie są dokumentem potwierdzającym odbiór i zagospodarowanie odpadów!!!

Zaktualizowano 2020-09-28