Uprzejmie informujemy, iż od dn. 1 grudnia 2020 r. rozpoczną się kontrole Straży Miejskiej pod kątem czystości chodników przylegających do posesji na terenie Łeby. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Niewykonanie ww. obowiązku podlega karze grzywny.

Zaktualizowano 2021-01-07