Nowy obowiązek właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, w których po dniu 1 stycznia 2021 r. zostały zainstalowane nowe źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie art.27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 22 z późn. zmianami) dotyczący obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw uruchamianych po tej dacie.

Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia do Burmistrza Miasta Łeby deklaracji o:

  • źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,
  • źródłach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagających pozwoleń albo zgłoszeń wydawanych na podstawie przepisów tej ustawy, instalowanych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba.

Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Deklarację do czasu uruchomienia centralnego systemu teleinformatycznego należy składać w formie pisemnej.

Deklaracja musi zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tej informacji właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).

Niezłożenie deklaracji zgodnie z art.27h ust.1 w/w ustawy jest zagrożone karą grzywny.

Przypominamy jednocześnie, że w przypadku instalacji, w których następuje spalanie paliw na obszarze Gminy Miejskiej Łeba obowiązuje Uchwała nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 4232).

Uchwała ta określa m.in. w §6 generalna zasadę że w instalacjach c.o. i c.w.u. dopuszcza się stosowanie wyłącznie:

  • paliw gazowych w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
  • gazu płynnego LPG oraz
  • lekkiego oleju opałowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 660).

Instalowanie urządzeń opartych o inne paliwa jest dopuszczalne po spełnieniu szczegółowych wymagań określonych w tej uchwale.

Zaktualizowano 2021-04-07