Uprzejmie prosimy wnioskodawców wezwanych do uzupełnień wniosków o dotację w ramach programu „Czyste Powietrze Łeby” (edycja 2021) o bezwzględne stosowanie się do treści tych wezwań.

Dotyczy to zarówno terminu na uzupełnienie (7 dni) jak i dokumentów, do złożenia których wnioskodawca jest ZOBOWIĄZANY – wyszczególnionych w wezwaniu.

Najpoważniejszymi brakami uniemożliwiającymi rozpatrzenie wniosku jest brak dokumentów uprawniających do realizacji robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej (kopia zgłoszenia wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia bez sprzeciwu przez właściwy organ lub kopia pozwolenia na budowę z potwierdzeniem jego ostateczności) oraz zgoda odpowiednio współwłaściciela/wspólnoty na wykonanie instalacji gazowej w budynku lub lokalu.

W związku z tym, że złożono wnioski na kwotę znacznie przewyższającą kwotę zarezerwowaną na ten cel to w interesie szczególnie tych wnioskodawców, którzy najwcześniej złożyli wnioski leży ich prawidłowe uzupełnienie.

Obowiązek uzupełnienia dokumentów ciąży bezpośrednio na WNIOSKODAWCY.

Wnioski osób, które nie złożą w w/w terminie dokumentów i wyjaśnień są pozostawiane bez rozpatrzenia. Osoby te nie będą po raz kolejny wzywane do uzupełnienia wniosku ani też informowane o odmowie przyznania dofinansowania.

Zaktualizowano 2021-04-22