Gmina Miejska Łeba pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kolejne środki na dofinansowanie inwestycji w łącznej wysokości 3 446 598 zł, na następujące zadania:

Przebudowa drogi gminnej Nr 104061G ul. Turystyczna w Łebie

 • Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Całkowita wartość zadania: 4 558 292,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 2 279 146,00 zł
 • Termin realizacji: wrzesień 2021 – maj 2022

Droga gminna nr 104061G (ul. Turystyczna) jest główną drogą łączącą miejscowość Rąbka ,ulicę Sienkiewicza oraz która łączy się z DW 214 i sąsiednimi miejscowościami. Przebudowa drogi nr 104061G (ul. Turystyczna) przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w znacznym stopniu usprawni dostępność i obsługę komunikacyjną ruchu turystycznego w Łebie, gdzie kumuluje się ruch pieszych i ruch kołowy, w związku z ukierunkowanym ruchem turystów do Słowińskiego Parku Narodowego i Wydm ruchomych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa miejsca postojowe dostępne będą z dodatkowej jezdni, stanowiącej obsługę miejsc postojowych i dojazdów do posesji. Dla zapewnienia możliwości zawracania na skrzyżowaniu z ul. Do Rąbki oraz rozładowania ruchu turystycznego przewidziano budowę minironda z wyspą przejezdną. Projektant zaplanował: przebudowę przejść dla pieszych, drogę rowerową, chodniki z żółtej kostki,wyniesienia kostka czerwona, miejsca postojowe,zjazdy na posesję, zatokę autobusową, kanalizację deszczową, oświetlenie.

Przewidziany odcinek drogi gminnej Nr 104061G (ul. Turystyczna) powiązany jest z drogą gminną nr 104039G (ul. Sienkiewicza) oraz jest główną drogą prowadzącą do miejscowości Rąbka i Słowińskiego Parku Narodowego, zapewnia również dostęp do zachodniej obwodnicy Al. Św. Mikołaja na rondzie wjazdowym do Łeby, łączy się z drogą wojewódzką nr DW 214. Przebudowa drogi w znacznym stopniu usprawni dostępność i obsługę komunikacyjną ruchu turystycznego w Łebie, gdzie kumuluje się ruch pieszych i ruch kołowy, w związku z ukierunkowanym ruchem turystów do Słowińskiego Parku Narodowego i Wydm ruchomych. Poprzez dostęp do DW214 uzyskany zostanie spójny system dróg dla całego powiatu z dostępnością Słowińskiego Parku Narodowego, Rąbki i Łeby.

Zakres robót obejmuje jeden odcinek drogi. Na tym odcinku drogi gminnej nr 104061G (ul. Turystyczna) zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

 • rozbiórka całej nawierzchni drogi tj. 2162 m2 nawierzchni z kostki betonowej 12×14 cm; nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm w ilości 3065 m2; nawierzchni asfaltowej w ilości 3065 m2 wraz z krawężnikami betonowymi (608 mb) i obrzeżami betonowymi(442 mb);
 • wykonaniu grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej w ilości 229 mb z 36 wypustami z osadnikiem oraz z 3 studniami kanalizacji deszczowej oraz systemu kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych;
 • wykonaniu nowej instalacji oświetlenia ulicznego w ilości 35 szt. – 18 pojedynczych i 17 podwójnych punktów świetlnych;
 • wykonaniu jezdni z nawierzchni asfaltowej o pow. 3128 m2, drogi wewnętrznej z nawierzchni z kostki kamiennej o pow. 1462 m2;
 • wykonaniu miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1409 m2 i wykonaniu miejsc postojowych z kratek trawnikowych wypełnionych gresem; wykonaniu ronda;
 • teren nieutwardzony zostanie obsiany trawą
 • wykonaniu elementów drogi w ilości: chodników z płyt betonowych o pow. 3432 m2, drogi rowerowej ( asfaltowej) o pow. 1241 m2, drogi rowerowej (asfaltowej) o pow. 1241 m2, wzniesień zjazdów-265 m2 – 4 szt.
 • montaż – ławek 21 szt., śmietników 21 szt., słupków blokujących 242 szt., wiaty przystankowej 2 szt., barierek chodnikowych 8 szt.;
 • zostanie zainstalowana tablica informacyjna w ilości 1 szt. o wsparciu finansowym w ramach programu krajowego;
 • roboty będą nadzorowane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej;
 • zostanie wykonany kanał technologiczny o długości 491 mb.

Przebudowa drogi gminnej Nr 104059G ul. Powstańców Warszawy w Łebie

 • Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Całkowita wartość zadania: 1 684 563,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 842 281,00 zł
 • Termin realizacji: wrzesień 2021 – maj 2022

Droga gminna NR 104059G (ul. Powstańców Warszawy) prowadzi do głównej ulicy Kościuszki oraz łączy z kilkoma ulicami które prowadzą do centrum miasta. Zostaną wykonane prace:

 • rozbiórka całej nawierzchni drogi tj. 1443 m2 nawierzchni z płyt i kostki betonowej 10×20 cm; nawierzchni asfaltowej w ilości 2139 m2 wraz z sieciami podziemnymi;
 • wykonaniu grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej w ilości 179 mb z 10 studniami kanalizacji deszczowej
 • wykonaniu nowej instalacji oświetlenia ulicznego w ilości 9 szt. punktów świetlnych;
 • wykonaniu jezdni z nawierzchni asfaltowej o pow. 2230 m2,
 • teren nieutwardzony zostanie obsiany trawą
 • wykonaniu elementów drogi w ilości: chodników z płyt betonowych i kostki betonowej o pow. 1219 m2,
 • zostanie zainstalowana tablica informacyjna w ilości 1 szt. o wsparciu finansowym w ramach programu krajowego;
 • roboty będą nadzorowane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej;
 • zostanie wykonany kanał technologiczny o długości 310 mb.

Przebudowa drogi gminnej nr 104049G ul. Wróblewskiego

 • Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Całkowita wartość zadania: 650 342,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 325 171,00 zł
 • Termin realizacji: wrzesień 2021 – maj 2022

Droga gminna nr 104049G (ul. Wróblewskiego) powiązana jest z drogą gminną nr 104002G (ul. Abrahama) i drogą gminną nr 104008G (ul. Derdowskiego). Droga ta stanowi alternatywę dla dojazdu do porty rybackiego oraz do centrum miasta. Poprzez ul. Abrahama i Derdowskiego łączy się z główną ulicą miasta Łeby ul. Kościuszki, która dalej prowadzi do DW 214 na południe powiatu.

Zaprojektowane rozwiązania wynikają z lokalnych potrzeb komunikacyjnych. Zastosowano rozwiązania techniczno – budowlane podnoszące bezpieczeństwo. Wykonanie przebudowy ul. Wróblewskiego przyczyni się do jednorodności ulic w tym rejonie. Ponadto zaprojektowano infrastrukturę kanalizacji deszczowej gwarantującą sprawne odwodnienie likwidujące zastoiska wodne. Podstawowe elementy jezdni będą posiadały następującą konstrukcję: nawierzchnie- kostka kamienna na podsypce cementowo-piaskowej,kostka nieregularna, wysokość 8 cm, kostka brukowa,betonowa starobruk, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa oraz 9 słupów i opraw oświetlenia.

Jezdnia jednokierunkowa o szerokości 4 m wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. Podstawowe elementy jezdni będą posiadały następującą konstrukcję: nawierzchnie – kostka kamienna na podsypce cementowo-piaskowej,kostka nieregularna, wysokość 8 cm, kostka brukowa,betonowa starobruk, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Działania proinwestycyjne władz miasta sprawiły, że łączny budżet na 2021 rok na wydatki inwestycyjne wynosi 14 508 479 zł i cały czas rośnie dzięki pozyskiwaniu dodatkowych środków.

Zaktualizowano 2021-05-18