Informujemy, że opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713) regulujące m.in. nowe zasady udzielania dotacji do wysokości 5000,00 zł dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 26.04.2021 r. o dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

 • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z tabelą określoną w Zasadach udzielania dotacji (załącznik).
 • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.
 • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:
  • w miesiącu poprzednim,
  • lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  • lub w lutym 2020 r.
  • lub we wrześniu 2020 r.

Przykład:

Jeśli miesiącem składania wniosku jest maj 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest kwiecień 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów:

marzec 2021 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku),

lub maj 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku),

lub wrzesień 2020 r.,

lub luty 2020.

WAŻNE:

W zależności od przeważającego kodu PKD działalności gospodarczej dotacja może być przyznana przedsiębiorcy od 1 do 5 razy –  natomiast tylko JEDEN raz w miesiącu (przykład: jeden wniosek złożony w maju, kolejny w czerwcu…), wykazując odpowiedni spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Liczbę dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia, wskazuje poniższa tabela:

Kody PKD (działalność przeważająca) Maksymalna liczba dotacji *)
47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z,
96.09.Z
1
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z 2
47.71.Z, 47.72.Z 3
91.02.Z 4
49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,
59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
5

*) Maksymalna liczba dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca łącznie na podstawie obu rozporządzeń tzn.: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.)

Wniosek o dotację należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy terytorialnie właściwego ze względu na swoją siedzibę, w formie wyłącznie elektronicznej, przez portal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl

Wnioski składać można w terminie do 31 sierpnia 2021 r.
 
Uwaga: Wnioski o dotację złożone w formie papierowej pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

Załącznik

Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia

Zaktualizowano 2021-04-28