Przypominamy o konieczności dokonania przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łeby opłaty trzeciej raty za zezwolenie na rok 2021, o której mowa w art. 11 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

Przedsiębiorcy mają na to czas do 30 września 2021 r.

Powyższy obowiązek wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119).

Niedopełnienie obowiązku niesie ze sobą konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech ratach, w nieprzekraczalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku – art. 11 ust.7 ww. ustawy.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek Gminy Miejskiej Łeba:

66 9324 0008 0000 0202 2000 0010