Temat plaż w Łebie to sprawa wspólna. Pojawia się wiele wątpliwości związanych z ich przyszłym funkcjonowaniem. Urząd Miejski w Łebie zdaje sobie sprawę z wagi tej kwestii i dlatego nieustannie podejmuje nowe kroki w celu uporządkowania tej sprawy.

3 grudnia 2012r. Burmistrz Miasta Łeby wystąpił do Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Starosty Lęborskiego z pismem w sprawie określenia zasad udostępnienia Gminie Miejskiej Łeba nieruchomości Skarbu Państwa położonych w pasie ochronnym i technicznym – kąpieliska i plaże oraz dojścia do plaż.

10 grudnia 2012r. Dyrektor Urzędu Morskiego informuje  Burmistrza Miasta Łeby, iż właściwą stroną do podejmowania decyzji w sprawie dysponowania gruntami Skarbu Państwa jest Starosta Lęborski.

16 lipca 2013r. w odpowiedzi na kolejne nasze pismo w sprawie przekazania plaż i terenów przyplażowych na rzecz Gminy Miejskiej Łeba, Starostwo Powiatowe w Lęborku poinformowało, że do naszego wniosku odniosą się po otrzymaniu od Wojewody Pomorskiego ujednoliconych zasad zagospodarowania i udostępniania plaż w województwie pomorskim.

18 listopada 2013r. Wojewoda Pomorski ustalił jednolite zasady wydzierżawiania plaż w województwie pomorskim. Oto niektóre zasady:
Plaże są własnością Skarbu Państwa i nie podlegają  przekształceniom własnościowym.
Gminy mogą zawierać umowy poddzierżawy z osobami trzecimi. Na poddzierżawienie plaż osobom trzecim wymagana jest zgoda starosty (dyrektora Urzędu Morskiego).
W przypadku poddzierżawiania plaż przez gminę osobom trzecim 30% uzyskanego  dochodu stanowi przychód Skarbu Państwa.

19 grudnia 2013r. Starostwo Powiatowe w Lęborku informuje Burmistrza Miasta Łeby, że plaża wschodnia (A i C) decyzją Starosty Lęborskiego została przekazana Urzędowi Morskiemu w Słupsku w trwały zarząd na czas nieokreślony. Wobec powyższego wszelkie decyzje dot. wskazanych terenów leżą w gestii Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.
Plaża zachodnia (B) pozostaje w dyspozycji Starosty Lęborskiego. W związku z tym,  Burmistrz Miasta Łeby wystąpił o jej nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Łeba.

Na dzień dzisiejszy Wydział Geodezji w Starostwie Powiatowe w Lęborku, w uzgodnieniu Urzędem Miejskim w Łebie wydziela geodezyjnie wszystkie dojścia do plaż o szerokości 15m oraz cały teren plaży zachodniej (B). Termin zakończenia ww prac przewidziano na początek marca 2014r. Po tym terminie nastąpi przejęcie przez Gminę Miejską Łeba terenów plaży zachodniej (B) z dojściami na plażę na wcześniej wspomnianych zasadach określonych przez Wojewodę Pomorskiego.

W dalszym ciągu pozostaje nierozwiązana sprawa związana z przekazaniem przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku plaży wschodniej (A i C). Z uzgodnień prowadzonych przy udziale Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie oraz przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Łebie, ustalono, że prawdopodobny okres przekazania plaży wschodniej (A i C) na rzecz Gminy Miejskiej Łeba  nastąpi w okresie 1 maja – 30 września 2014r.
Najważniejsze w sposobie funkcjonowania plaż są uzgodnienia poczynione w Urzędzie Morskim w Słupsku z Inspektoratem Ochrony Wybrzeża oraz Inspektoratem Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego, które to jednoznacznie określiły zasady zagospodarowania plaż. Do-puszcza się na plażach zabudowę nietrwałą, czyli taką, która funkcjonuje 120 dni. Po tym czasie musi zostać zdemontowana. Na terenach przy-plażowych będzie można zrealizować zabudowę trwałą: obiekty obsługi plaż, obiekty gastronomiczne, handlowe oraz z atrakcjami turystycznymi pod warunkiem uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. Planu Parku Nadmorskiego (dot. funkcjonowania plaży wschodniej A). Bez wspomnianego opracowania, jak również nieprzystąpienie do opracowania kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, które zostały zdjęte z obrad sesji Rady Miejskiej w Łebie w 2013r., nie ma możliwości inwestowania w tereny przy-plażowe oraz na na terenach plaż wschodniej C i zachodniej B, a także na dojściach do tych plaż.

Andrzej Strzechmińsk
Burmistrz Miasta Łeby

Zaktualizowano 2020-07-19