Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łebie opublikowano Raport o stanie Gminy Miejskiej Łeba za 2022 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Dokument obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Łeby w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad „Raportem o stanie Gminy Miejskiej Łeba za 2021 rok”, planowana jest w dniu 27 czerwca 2023 r. podczas LV sesji Rady Miejskiej w Łebie. W debacie nad raportem mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Miasta Łeba pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Miejska w Łebie postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, czyli w terminie do dnia 26 czerwca 2023 r., do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Łebie, Biuro Rady Miejskiej w Łebie pok. nr 2. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Łeba do pobrania poniżej.