W środę 1 marca w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zainagurowany został tegoroczny  Rządowy Program „KLUB” – edycja 2023. Jego operatorem zostało Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Na terenie naszego województwa projektem zajmować się będzie Pomorskie Zrzeszenie LZS. Zapraszamy kluby z terenu województwa Pomorskiego do składania wniosków. Więcej informacji na stronie https://rzadowyprogramklub.pl  

Rządowy Program „KLUB” – edycja 2023 / podstawowe informacje

Cele Programu

 • Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”.
 • Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
 • Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.
 • Stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Finansowanie

Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), poprzez Operatora Krajowego Programu.

Operator Krajowy

Na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS).

Uczestnicy Programu

Kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Podstawowe wymogi dla klubów

 • Prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku.
 • Łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2022) nie wyższa niż 200 tys. złotych – należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (za 2022 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych.

Bezpośredni uczestnicy Programu

Wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia.

Termin realizacji

Kluby mogą realizować zadania w ramach Programu w terminie od 1 stycznia do 30 listopada 2023, z zastrzeżeniem, że ostatnie wydatki ze środków przyznanej  dotacji mogą być dokonane najpóźniej do 30 listopada 2023.

Przeznaczenie środków

 • Wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe.
 • Zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych (obóz min. 5-cio dniowy).

Wysokości dofinansowania

 • Kluby jednosekcyjne – 10 tys. złotych, z tego na wynagrodzenie szkoleniowca/ów – 6 tys. złotych.
 • Kluby wielosekcyjne – 15 tys. złotych, z tego na wynagrodzenia szkoleniowców – 9 tys. złotych (wymóg: min. 2 szkoleniowców z 2 różnych zgłoszonych sekcji).

Dodatkowe wymogi dla uczestników Programu

Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu, przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia, do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty” (sportowetalenty.gov.pl).

Udział w zadaniu „środków własnych”

 • Wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – nie mniej niż 5 % całości kosztów zadania.
 • Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków Unii Europejskiej, pozyskany od sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w postaci pracy wolontariuszy.
 • Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów.

UWAGA – szczegółowe warunki i kryteria udziału w Rządowym Programie „KLUB” –edycja 2023, zostały zawarte w Regulaminie, który został opracowany na podstawie ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 17 listopada 2022 roku Programu „KLUB” – edycja na lata 2023-2025. Regulamin jest zamieszczony na stronie https://rzadowyprogramklub.pl/regulamin/.