Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Miejska Łeba ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach powyższego programu Gmina Miejska Łeba ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmujące:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji. W ramach programu 24 listopada 2022 r. został ogłoszony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie, który potrwa do 31 stycznia 2023 roku godz. 17:00 (termin graniczny, w którym gmina musi złożyć wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego).

W związku z powyższym, podmioty planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, zachęcamy do wypełnienia formularza online.

Na zgłoszenia wysłane wyłącznie poprzez udostępniony formularz, czekamy do 13 stycznia 2023 roku.

WAŻNE! Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty”.

Obligatoryjnie po wypełnieniu formularza online należy w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20.01.2023 r. złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Łebie oświadczenie o gotowości realizacji zadania w okresie objętym programem. Wzór oświadczenia w załączniku.

UWAGA – złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Gminę Miejską Łeba wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego! Głównym kryterium wyboru jest kolejność kompletnych zgłoszeń (wypełniony formularz + oświadczenie), jednakże ostateczny wybór inwestycji włączonych do programu, nastąpi po analizie zebranych kwestionariuszy.

Jednocześnie informujemy, że oprócz kryterium kolejności zgłoszeń premiowane będą prace przy zabytkach, dla których podmiot posiadający tytuł prawny do władania obiektem przedstawi do dnia 20.01.2023 r.:

 • pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku;
 • pozwolenie na budowę / zaświadczenie właściwego organu administracyjnego architektoniczno – budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do zgłoszenia robót budowlanych (jeżeli dotyczy);
 • kosztorys inwestorski lub inny dokument pozwalający na oszacowanie wartości prac przedmiotowego zadania inwestycyjnego przy zabytku;
 • posiadaną dokumentację: projekt budowlany/program prac lub/i inny.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi.
Przyjmowane są tylko te zgłoszenia, które nie zostały złożone w innych urzędach.

Liczba miejsc ograniczona!

UWAGA! Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny w inwestycję pokrywa właściciel zabytku!

Zainteresowane podmioty/osoby powinny posiadać pełną i aktualną dokumentację (pozwolenie konserwatora, pozwolenie/zgłoszenie robót, dokumentacje projektowo-techniczne, kosztorysy itd.) pozwalającą na rozpoczęcie inwestycji.

W powyższym konkursie nie ma zastosowania tryb przyznawania dotacji gminnej określony w Uchwale Nr XLIII/504/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Łeby.

Wypełnienie i przesłanie powyższego formularza online jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją klauzuli informacyjnej w zakresie dotacji zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łebie.