SPP

Strefa Płatnego Parkowania obowiązuje od 1 czerwca do 15 września. Lokalizację parkomatów przedstawia załączona mapka.

Mapka SPP

Mapka SPP

Opłaty

Opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych w godzinach od 8:00 do 20:00. Opłaty można będzie dokonać korzystając z 52 parkomatów rozmieszczonych w Strefie Płatnego Parkowania. Parkometry przyjmują tylko monety o nominałach 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł i nie wydają reszty. Dodatkowo większość z nich umożliwia płatność kartą – dotykowo. Wydany bilet należy umieścić za przednią szybą samochodu.

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych:

 • pierwsze pół godz. – 2,10 zł
 • drugie pół godz. – 2,10 zł
 • druga pełna godz. – 5 zł
 • trzecia pełna godz. – 6 zł
 • czwarta i każda kolejna pełna godz. – 4,20 zł
 • opłata zryczałtowana za 1 dobę postoju w wysokości 30,00 zł za dobę, a za wielokrotność doby – wielokrotność stawki

Płatności mobilne

Od opłat, za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, są zwolnione:

 • pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych,
 • pojazdy zarządów dróg,
 • pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
 • pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
 • pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 • autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

Opłaty dla stałych mieszkańców

Opłata zryczałtowana dla stałych mieszkańców Łeby zamieszkałych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania przysługująca na jeden własny pojazd w wysokości 100 zł za cały okres w roku.

W przypadku wykupu abonamentu dla stałego mieszkańca na 1 własny pojazd, podstawą będzie wpis zameldowania w dokumencie tożsamości lub w przypadku jego braku, oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania, a przyporządkowanie właściciela do jego pojazdu będzie się odbywać na podstawie wpisu w dowodzie rejestracyjnym lub dokumentu leasingowego bądź umowy użyczenia.

Opłaty dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową

Ustala się zerową stawkę opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 tj.):

 • za postój nie dłuższy niż 1 godzina w miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem P-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29 informującą o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej
 • bez ograniczenia czasowego na pozostałych miejscach

Operator SPP

Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się przy ul. Kościelna 7. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00. Telefon kontaktowy – 697 703 625.

City Parking Group S.A.
ul. Budowlanych 3
86-300 Grudziądz
tel./fax. + 48 (56) 643 00 22
e-mail: biuro@citypg.pl

Pojazd uprzywilejowany

art 2 ust. 38. Prawo o ruchu drogowym pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;