W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, Burmistrz Miasta informuje, iż zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.), na okres dłuższy niż 120 dni.

Wskutek wprowadzenia nowych regulacji możliwe jest przedłużenie okresu wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:

  1. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558).
  2. Posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.
  3. Ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni).
  4. Jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia.
  5. Samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci.
  6. Jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na tertorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczna pieczę nad nim, wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy będzie rozpatrywane przez Burmistrza Miasta.

Do wniosków należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów.

Świadczenie pieniężne przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Przyznanie lub wypłata świadczenia pieniężnego może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Łebie.

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niezbędnych informacji udziela Pan Paweł Mozia pod numerem tel.59 8661 510 w 35 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 11A.